Kommuneplanen

planhierarki kommuneplan - Klikk for stort bilde

Dette overordnede dokumentet for all kommunal planlegging skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Den består av en samfunnsdel og en arealdel og har et langsiktig perspektiv. 

Gå til vedtatt kommuneplan (2015–2027)

Gå til tidligere kommuneplan (2009–2020)

Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven §11-1:

"Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen".

Samfunnsdelen

  • tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon
  • er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen
  • gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private
  • gir en beskrivelse av sentrale utfordringer, satsningsområder, og strategier på overordnet nivå.

Strategiene baserer seg på analyser, befolkningsframskrivinger, og innbyggernes ønsker for framtiden.

Arealdelen

  • viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
  • skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
  • omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartene viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Revidering

Når kommunestyret bestemmer seg for å revidere kommuneplanen, utarbeider administrasjonen et forslag til planprogram som redegjør for hvordan arbeidet med kommuneplanen skal gjennomføres. Hensikten er å skape en mest mulig effektiv og målrettet arbeidsprosess hvor temaer og deltakerne i arbeidet er definert på et tidlig stadium. Planprogrammet er også en anledning til å informere og få innspill til arbeidet fra ulike deler av kommunens virksomhet, overordnede myndigheter, innbyggere, interesseorganisasjoner og næringsliv.

Utarbeidelse av planprogram er et lovpålagt krav hvor det skal redegjøres for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, eventuelle alternativer og behovet for utredninger. (jf. Plan- og bygningsloven § 4-1).

Last ned gjeldende planprogram

Sist endret 06.07.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering