Avdeling for bosetting og integrering

Våre hovedoppgaver er å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av voksne og enslig mindreårige innvandrere med flyktningbakgrunn.

Alle får tett oppfølging ut i fra sitt behov, med mål om bli en selvstendig og integrert del av lokalsamfunnet vårt. 

Vi vektlegger:
- bosetting og etablering etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
-  introduksjonsprogram.
- oppfølging, råd og veiledning de første 5 årene i kommunen.

Vi bistår med:
- at alle får hjelp til en førstegangsbolig i Nittedal.
- kartlegging av ressurser, bakgrunn og helsesituasjon.
- koordinering av tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov.
- booppfølging og bistand ved behov.
- kontakt med frivilligheten i Nittedal.

Nittedal kommune bosetter også enslige mindreårige flyktninger under 15 år.

Bosettingsprosessen

Kommunestyret vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen årlig. Vårt utgangspunkt er Integrerings- og mangfoldsdirektoratets årlige anmodning om bosetting av flyktninger og introduksjonsloven
Når personer med flyktningsstatus bosettes får de utdelt en egen etableringspakke, etter kommunens egne retningslinjer for etablering. NAV Nittedal fastsetter satser for økonomiske ytelser.
I tillegg sørger vi for en primærkontakt, som får ansvaret for å følge vedkommende i en periode på inntil 5 år.

Etablering

Etableringsperioden kan vare i inntil 3 måneder, men i enkelte tilfeller kan denne perioden forlenges. Eksempelvis ved uavklart/krevende helsesituasjon eller i påvente av barnehageplass.I slike tilfeller fatter vi vedtak om utsatt oppstart i introduksjonsprogrammet.

Vårt mål i etableringsfasen er å sikre at den/de nybosatte i Nittedal mottar de grunnleggende materielle og økonomiske ressurser for rask oppstart i introduksjonsprogrammet og mestring av egen hverdag.

Etableringspakken er standardisert, noe som betyr at alle personer som bosettes mottar de samme ytelsene for etablering etter de retningslinjer som er beskrevet nedenfor.

Dersom noen har behov for økonomisk støtte til andre formål enn det de får i etableringsytelse, må de søke via NAV.

Vi skiller mellom fire ulike typer etableringsytelser:
 

1) For nyankomne flyktninger bosatt fra asylmottak

2) For nyankomne overføringsflyktninger (direkte fra flyktningleir i utlandet)

3) For familiegjenforente

4) For etablering i bofellesskap/bokollektiv

Les mer om ytelsene (PDF, 236 kB)

Har du en bolig du kan leie ut til flyktninger?

Vi trenger flere utleieboliger, også til flyktninger. Vi søker selvstendige boenheter, slik som leiligheter og hybler som kan leies ut til voksne eller familier. Det er ønskelig med minimum treårig kontrakt slik at vi kan ha et langsiktig perspektiv i bosettingsarbeidet.

Kontakt Boligkontoret om du har spørsmål eller kan bidra.

Ønsker du å bidra med arbeidspraksis for flyktninger?

Vi trenger stadig språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger. Vi søker arbeidsgivere innenfor alle yrkesgrupper som ønsker å bidra.

Kontakt NAV Nittedal  om du har spørsmål eller kan bidra.

Vil du være fosterhjem for enslig mindreårige flyktninger?

Bare i 2017 kom det over 540 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, og flere barn under 15 år venter akkurat nå på å få en kommune å bo i. Mange av disse barna trenger et fosterhjem.

Kontakt Nittedal barnevernstjeneste om du har spørsmål eller kan bidra.

Vil du gi klær eller utstyr?

Informasjon kommer...

Vil du bidra i frivillig arbeid?

Informasjon kommer...

Kart
Flyktningtjenesten

Berget 2, 1482 Nittedal

Sist endret 08.05.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Berget 2, 1482 Nittedal

 

 

Leder bosetting og integrering
Konsulent/primærkontakt
Konsulent/primærkontakt
Konsulent/primærkontakt
Konsulent/primærkontakt
Boligkonsulent
Helsesøster/koordinator migrasjonshelseteam

Se også

 
Login for redigering