Betaling for helse- og omsorgstjenester

Betaling for helse- og omsorgstjenester er fastsatt av Helse - og omsorgsdepartementet i ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.”

 Betalingssatsene endres årlig etter skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.


Egenbetalingssatser for helse- og omsorgstjenester 2018 (PDF, 104 kB)
 

Betaling for opphold i institusjon

Avlastningsopphold

Med avlastningsopphold menes opphold i institusjon som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver. Dette kreves det ikke egenandel for.

Korttidsopphold

Med korttidsopphold menes tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold i inntil 60 døgn pr.kalenderår.
 

Langtidsopphold

Med langtidsopphold menes opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.
Egenandelen for langtidsopphold beregnes på bakgrunn av beboerens inntekter og fradrag, fratrukket et beløp til egen disposisjon. Beløpet til egen disposisjon utgjør utgjør 75% av fribeløpet, 25% av folketrygdens grunnbeløp(G) og 15% av inntekter over G. Som inntekt regnes også renter av formue. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen av egenandelen. Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av departementet.
Som grunnlag for beregningen må søker fylle ut et skjema om inntektsforhold. Dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. I tillegg kan kommunen innhente nødvendige opplysninger om din (og eventuell ektefelles/ registrert partners/ samboers) inntekt fra ligningskontoret og NAV. Det gjøres årlig et etteroppgjør når ligningen foreligger.

 

 

Sist endret 03.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Se også

 
Login for redigering