Folkehelse

 God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger.

Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og det er mange faktorer som bidrar til å skape og opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i videregående skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle innbyggere har et selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg. Nittedal kommunes folkehelsearbeid skal bidra til å fremme helse i befolkningen, og redusere sosiale helseforskjeller. Kommunens ansvar kan beskrives som en kombinasjon av universelle tiltak og tiltak som retter seg mot hele befolkningen, og målrettede tiltak mot utsatte grupper. Arbeidet må være helhetlig, og folkehelseperspektivet skal derfor være en grunnleggende premiss i all kommunal planlegging.

Nasjonale folkehelsemål:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
 • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte helseforskjeller.
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

Kommunens målsetninger:

 • Alle skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
 • Nittedal skal være et lokalsamfunn med plass til alle
 • Nittedal kommune skal bidra til å redusere sosiale helseforskjeller
 • Barn og unge i Nittedal skal ha et oppvekstmiljø som gjør dem robuste
 • Andelen ungdom som gjennomfører videregående opplæring er 95 %
 • Den sosiale boligpolitikken er rettet mot dem som trenger det mest
 • Nittedal kommune skal legge til rette for at eldre er trygge, aktive og selvhjulpne
 • Kommunen har nullvisjon for krenkelser og mobbing

Se kommunens temaplaner for mer informasjon

 

 

Sist endret 07.06.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Samfunnsplanlegger
Kommunalsjef helse og velferd

Foto: Kai Jensen

Se også

 
Login for redigering