Kompetanseutvikling i helse- og velferdssektoren

"Det må legges til rette for og stimuleres til at medarbeiderne kontinuerlig utvikler sin kompetanse i tråd med endring i krav og behov".

-Kommuneplan 2015-2020 s.21-

Midlene brukes på ulike kompetansetiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 

Grunn-, etter- og videreutdanninger

Utdanninger vi kan gi støtte til i 2018 er:

 • Helsefagarbeider
 • Bachelor i sykepleie og vernepleie
 • Fagskoler og etter-/videreutdanninger innenfor:
 • Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse
 • Demens og alderspsykiatri
 • Psykisk helse og rus
 • Aktiv omsorg og frivillighet
 • Annet

Du må selv søke studieplass, samt eventuelt stipend (se søknadsskjema under).

Søknadsfrist: 1.april og 1.september.

Vilkår for å motta støtte:

 • Du må ha et ansettelsesforhold innen helse- og omsorgstjenestene i kommunen under hele utdanningsløpet.
 • Utdanningen må være på deltid.
 • Du aksepterer bindingstid. (Vedtatt lønnspolitikk ligger i elektronisk personalhåndbok på intranett, under kapittel 1 – snarvei til dokumenter og skjema. Ta kontakt med HR om du har spørsmål).

Behandling:

 • Du søker studieplass, deretter kan du søke stipend (se under).
 • Din søknad blir behandlet i Kompetanseutvalgets førstkommende tildelingsmøte (i april/september), med din nærmeste leder tilstede.
 • Du får epost med tilsagn eller avslag innen 2 uker etter møtet.
 • Om du får tilsagn sender du bekreftelse på studieplass som svar på eposten du fikk.
 • Du signerer, om aktuelt, kontrakt på bindingstid. Din leder har ansvar for dette, sammen med deg.
 • Stipendet utbetales underveis ved at du sender inn kvitteringer til rådgiver i utviklingsteam, eventuelt avtaler utbetaling over lønn.
 • Til slutt: du leverer bekreftelse på bestått utdanning til din leder.

Eventuell permisjon med og/ eller uten lønn søkes parallelt. Se personalhåndboka på intranett. 
Din leder sørger for at alle papirer arkiveres i din personalmappe.

Opplæringstilbud til vikarer og nyansatte uten særlig erfaring

"Dette må jeg kunne"

er en kort og intensiv opplæringsmodell for nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene eller tjenesteyting til personer med utviklingshemning.

Opplæringsheftet skal du gjennomgå før du starter i jobben. Ta kontakt med din avdelingsleder for mer informasjon.

Vikarkurs (PDF, 115 kB)

Målgruppe: Nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene eller tjenesteyting til personer med utviklingshemning.
Innhold: Èn dag med teori knyttet til praktiske øvelser, og 3 timer livreddende førstehjelp.
Tidspunkt: Årlig i juni, rett etter skoleslutt.

Avdelingsledere melder på. Obligatorisk for alle som ikke har hatt det tidligere.

ABC studieringer

ABC-opplæringen omfatter ulike fagområder; som demens, utviklingshemming, geriatri og psykiske sykdommer. Ansatte er med i tverrfaglige, selvgående studieringer på arbeidsplassen over 1-2 år og har halvårlige fagseminar med undervisning fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Planlagt oppstart av nye studieringer

Her legges det ut nye oppstarter etter hvert som det blir satt opp. Ikke alle studieringer er åpne for alle, så avklar med din leder før du melder deg på. Du har ikke fått plass på tiltaket før du får en bekreftelse.

Oppstarter i 2018:

Velferdsteknologiens ABC

Demensomsorgens ABC

Psykiske sykdommer i eldre år

Musikkbasert miljøbehandling

(Påmelding under).

ProACT

Enhet for institusjon og Enhet for hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering har spesielt fokus på pasientsikkerhet gjennom å øke ansattes observasjonskompetanse, handlingsberedskap og kompetanse i strukturert kommunikasjon. Kurset er obligatorisk og går over flere dager. Ansatte inviteres med av sin leder.
Andre enheter i helse og velferd vil delta etterhvert.

Les mer på Kompetansebroens nettsider.

Lederutdanning i helse og omsorg

Høgskolen i Hedmark/ RO/ Fagakademiet gjennomfører modulbasert opplæring i ledelse her i kommunen. Målgruppe: Ledere og fagledere i helse- og omsorgstjenestene.
Moduler som er gjennomført: 1,2,3,4,6 og 8.

Neste modul er planlagt til våren 2019.

Påmelding skjer via outlook-invitasjoner, det er ikke åpent for påmelding utenom dette. Er du interessert så ta gjerne kontakt med rådgiver i utviklingsteamet.

Karriere- og utdanningsprinsipper i Sektor for helse og velferd (fra 2014)

1. Grunnplanet skal løftes
-Prioritet èn er å tilrettelegge for at ufaglærte skal ha mulighet til å ta en grunnutdanning.
-Det skal sikres et minste felles multiplum for alle som jobber innen sektoren. Eksempelvis gjennom e-lærings- program eller vikarkurs.
-Fagarbeidere og høgskoleutdannede skal gis mulighet til å etter- og videreutdanne seg innenfor relevante fagområder for sin stilling.

2. Kompetansehevende tiltak på tvers av fag og avdelinger/ enheter skal prioriteres
-Ved å bidra til samhandling og tverrfaglig samarbeid øker vi kvaliteten på tjenestene som ytes og er med på å sikre gode pasientforløp.

3. Ledere prioriteres ikke til stipend fra Kompetanseløftet
Tilstedeværelse er prioritet på ledernivå; Fokus skal være å systematisere fagfeltet og delegere oppgaver.
Høye posisjoner gir høye krav og muligheter til å forhandle vilkår.

Kompetanseutvalget i Sektor for helse og velferd

Utvalget ledes av rådgiver i utviklingsteamet. De som sitter i utvalget er fagsjef eller tilsvarende fra hver enhet i sektoren. Kompetanseutvalget møtes månedlig og har stipendtildelingsmøter i april og september.

Søknadsskjema stipend til grunn-, etter- og videreutdanninger

Gjelder kun høgskole (sett 0 for alt annet)
Omtrentlig dato.
For hele utdanningsløpet.
For hele utdanningsløpet.
For hele utdanningsløpet.
For hele utdanningsløpet.
For hele utdanningsløpet.
Gjelder både ulønnet og lønnet. Evt.permisjon søker du om til din nærmeste leder.
Felt merket med * må fylles ut

Påmelding til studiering

Felt merket med * må fylles ut
Sist endret 28.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådgiver utviklingsteamet i helse og velferd

Rådgiver i utviklingsteamet for helse og omsorg. 

Prosjektleder "Ung i jobb"

Se også

 
Login for redigering