Hverdagsrehabilitering

 

Hverdagsrehabilitering bygger på en helsefremmende tenkning om at det er viktig å ta utgangspunkt i folks ressurser for å bidra til at mennesker kan bo hjemme og leve et aktivt liv så lenge som mulig.

I Stortingsmelding nr. 29 pekes det på at hverdagsrehabilitering er en av de viktigste metodene for å møte fremtidens utfordringer.  Metodikken fokuserer på funksjonell trening når funksjonsevnen begynner å avta i stedet for kun å sette inn kompenserende tiltak. Målet er å bryte en ond sirkel og hindre eller redusere en videre nedgang i funksjon og tjenestemottagerne trenes opp til å bli mest mulig selvhjulpne.

Brosjyre (PDF, 3 MB)

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor fokus er på opptrening i daglige gjøremål. Opptrening foregår i hjemmet eller nærmiljøet.
Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hvilke aktiviteter er viktige for deg nå?

Hvem er vi?

Hverdagsrehabiliteringsteamet er et tverrfaglig team bestående av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Til teamet er det knyttet hjelpetrenere, som er de du vil ha mest kontakt med i løpet av rehabiliteringsperioden.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på de aktivitetene du synes det er viktig å klare i hverdagen. I en avtalt periode vil vi samarbeide tett med deg.  Vi vil sammen med deg fortløpende vurdere måloppnåelse og tiltak.  

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du gjør en innsats for å bli mest mulig selvhjulpen og mestre din hverdag i så stor grad som mulig.

Hvem vil ha nytte av hverdagsrehabilitering?

Du som har opplevd et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer å gjennomføre daglige aktiviteter slik du ønsker. som for eksempel å gå til butikken, lage mat og å vaske deg.

Sist endret 21.12.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Fysioterapeut

Se også

 
Login for redigering