Kommunale gebyrer

1. april og 1. oktober er det betalingsfrist for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Prisnivået beregnes ut fra selvkost, og blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember året før.

Kommunale gebyrer

Vann og avløp

Nittedal kommune har vann- og avløpsgebyr beregnet etter vannmåler. Alle eiendommer tilknyttet vann og avløp skal ha vannmåler montert for å måle faktisk forbruk.

Vannet du får i springen kommer fra Nedre Romerike vannverks (NRV) anlegg i Hauglifjell. NRV er et interkommunalt selskap som Nittedal er medeier i. Ukentlig analyseres sensoriske, mikrobiologiske, fysiske parametere i prøver fra vannverket. En del slike parametere overvåkes også kontinuerlig på flere punkter i renseprosessen for å kunne sikre god kvalitet på produsert drikkevann til enhver tid.

Blir det problemer med vanntilførselen, vil vi så snart som mulig sende deg en SMS via vårt varslingssystem. Varslingen er basert på mobilabonnenter registrert i Nittedal.

Det betales gebyr for abonnement, forbruk, leie av vannmåler og eventuelt septiktømming.

Abonnementsavgift

Abonnementet er en fastpris basert på type eiendom (bolig, næring, offentlige bygg etc.). For å sikre likebehandling mellom ulike boligtyper har kommunestyret vedtatt at alle husholdningsabonnenter skal betale abonnementsgebyr per boenhet.

Forskuddsbetaling (a-konto)

I Nittedal, som i de fleste andre kommuner, forskuddsbetaler innbyggerne for vann og avløp. Det gjør kommunen i stand til å betale fortløpende regninger til vannverket. På faktura for 1. termin hvert år avregnes forskuddet mot det du faktisk har brukt/registrert på vannmåler. Forskuddet baserer seg på hvor mye som ble registrert brukt på vannmåleren året før, og fordeles likt på de to årlige fakturaene.

Vannmålere

Målerleie faktureres da det er Nittedal kommune som står som eier av måleren. Målerleie skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskiftning og administrasjon. 

Pass på måleren! Du er ansvarlig for å melde fra til kommunen om det oppstår problemer med vannmåleren. Boligeier er ansvarlig for at den står frostfritt. Hvis måleren fryser i stykke vil eier få faktura for kostnadene til kjøp av ny måler. Bytte må gjøres av autorisert rørlegger og bekostes av eier. Ny måler henter rørlegger på rådhuset.

Spar vann. Det er lurt å sjekke forbruket jevnlig for å avdekke eventuelle lekkasjer. Et toalett som står og smårenner kan koste mellom 6 000 og 12 000 kroner per år. Den enkleste måten å se om det kan være en lekkasje er å se om tannhjulene i måleren beveger seg når det ikke brukes vann. På de fleste målerne er det tre røde siffer som viser 100-liter, 10-liter og liter. Noter alle sifrene om kvelden og sjekk om morgenen om det har blitt brukt vann om natten.

Normalforbruket per person er cirka 50 kubikk.

Bruk ekspansjonskar ved behov. Noen ganger medfører installering av vannmåler lekkasje fra varmtvannsberederens sikkerhetsventil.

Måling av avløpsmengde

Avløpsforbruket settes likt målt vannforbruk (Vann inn = vann ut).

Septiktanker og separate avløpsanlegg

Septikgebyr betales etter hvor stor septiktanken er. De fleste anlegg skal tømmes årlig. Unntaket er gråvannsanlegg, som tømmes hvert tredje år. Septiktømmingen utføres av firmaet Br. Stenskjær AS, som kan nås på telefon 975 45 100 eller epost post@br-stenskjaer.no.

Har man behov for hyppigere tømming tar kunden direkte med et firma som har septiktømming i Nittedal kommune. Denne tømmingen faktureres ikke fra Nittedal Kommune, men gjøres opp mellom eier og tømmefirma.

Eier du et separat avløpsanlegg er du ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand og ikke forurenser miljøet. Forurensningsloven gir kommunen mulighet til å gi pålegg om opprydning ved behov.

Renovasjon/søppeltømming

Renovasjonsgebyret betales etter størrelsen på beholderen og hvor mange andeler man har i beholderen der hvor flere eiendommer deler en beholder. Det er Romerike avfallsforedling (ROAF) som står for søppeltømming i kommunen. ROAF er et intekommunalt selskap som Nittedal er medeier i.

Ønsker du større papirbeholder, kan du bestille dette kostnadsfritt via ROAFs hjemmesider.

Endring av beholderstørrelse for restavfall må gjøres via kommunens sentralbord. 

Gratis SMS-varsling før papirtømming og ved endring av tømmedager kan bestilles via ROAFs hjemmeside.
 

Hjemmekompostering

Hvis du komposterer biologisk avfall, kan du få 20 % rabatt. Det må inngås en egen avtale for å få denne rabatten.

Avtale om hjemmekompostering PDF (PDF, 37 kB)

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn utføres av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR). NRBR er et internommunalt selskap som Nittedal er medeier i. Spørsmål om feiing og tilsyn rettes direkte til NRBR.

Feie- og tilsynsgebyr betales etter antall pipeløp som er koblet til et ildsted. Boligeier er ansvarlig for å melde fra til NRBR når det blir montert ildsted, slik at eiendommen kommer med i feie- og tilsynsordningen. Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Betaling

Vi tilbyr e-faktura og avtalegiro

Referansen er de 8 første sifrene i KID-nummeret. Mer informasjon finner du her.

Manglende betaling

Gjennom vår samarbeidspartner Conecto sender vi ut betalingspåminnelse cirka 14 dager etter at fakturaen forfaller, med et purregebyr. Ønsker man betalingsutsettelse, kan man søke Connecto om dette etter at påminnelsen er mottat. Blir ikke påminnelsen betalt innen fristen, vil kravet gå til inkasso etter inkassoloven.

Når boligen endrer eier

Når en eiendom er solgt, skal de kommunale gebyrene gjøres opp mellom selger og kjøper. Nittedal kommune deler ikke opp regninger ved eierskifte. Grunnen til dette er at kommunen har legalpant i eiendommen – og kun har innkrevningsmuligheter mot den som står som eier i grunnboka. Alle restanser følger eiendommen og ikke eier. Faktura sendes til den som står som hjemmelshaver ved utsendelse. Vennligst ikke kast fakturaen, men videresend den til rett person hvis det er gjort avtale om at den skal betales av noen andre enn mottakeren. Når eierskiftet et tinglyst, vil våre registre bli automatisk oppdatert.

Vannmåler må leses av ved overtagelse og tas med i oppgjøret mellom nye og gammel eier. Denne avlesningen skal ikke meldes til Nittedal kommune, men brukes av megler/selger/kjøper for oppgjør av forbruk mellom ny og gammel eier. Faktura fra Nittedal kommune på kommunale gebyrer må betales i sin helhet av selger eller kjøper.

 

Sist endret 27.10.2016
Fant du det du lette etter?

Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer

x
Kan jeg få dele opp eller få utsettelse på fakturaen?
Det er Conecto som står for innkrevingen av gebyrene på vegne av kommunen. Du kan kontakte dem på telefon 67 15 78 80 etter 1. purring.
Hvorfor er min regning så mye dyrere nå enn før?
Vanlige årsaker er feil avlesning på vannmåler, eller kanskje man har brukt mer vann.
Hva inngår i denne fakturaen?
Leie av vannmåler, renovasjon (søppeltømming) feiing, vann og avløp.
Kan jeg bestille ekstra feiing av pipen min?

Spørsmål og feiing og tilsyn av piper og ildsted rettes til Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, se www.nrbr.no for kontaktinformasjon.

Hvor mange terminer er det per år?

Nittedal kommune har to terminer for kommunale gebyrer og to for eiendomsskatt. Fakturaene sendes ut en måneds tid før forfall.

Terminene fordeler seg slik:

1. termin kommunale gebyrer gjelder 1. januar til 30. juni og har forfall 1. april.
2. termin kommunale gebyrer gjelder 1. juli til 31. desember og har forfall 1. oktober.

1. termin eiendomsskatt gjelder 1. januar til 30. juni og har forfall 1. juni
2. termin eiendomsskatt gjelder 1. juli til 31. desember og har forfall 1. desember.

Vi anbefaler at du oppretter avtalegiro eller eFaktura.

Finn frem

 
Login for redigering