Forurensning

Akutt forurensning

Alle kommuner er gjennom forurensningsloven pliktet til å etablere en beredskap mot akutt forurensning. Nittedal kommune samarbeider med 18 andre kommuner i regionen om dette. Dersom du oppdager akutt forurensning ring 110 eller kontakt Nedre Romerike brannvesen.

Brannvesenet

 

Forsøpling

Forsøpling kan være skjemmende, medføre fare for forurensning til grunnen og skade på mennesker og dyr. Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander. Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og fjerning av avfall og brukte gjenstander. Oppdager du forsøpling tips oss gjerne.

Miljøtips

 

Forurensning i grunnen

Flere steder i Nittedal har forhøyede miljøgifter i jorda som følge av utslipp fra industri eller gamle avfallsfyllinger. Ett terrengingrep i forurenset grunn øker faren for at mennesker og miljø kan bli eksponert for forurensning. Miljødirektoratet har etablert en database hvor alle kjente grunnforurensningslokaliteter er registrert. Skriv inn Nittedal i søkefeltet og få oversikt over kjente lokaliteter med forurenset grunn.

Forurenset grunn i Nittedal

 

Forurensning av Nitelva

Nitelva renner gjennom store jordbruksområder og flere tettsteder. Dette medfører at vassdraget blir forurenset av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen, erosjonsmateriale og bakterier. Forurensningen kommer primært fra utslipp fra jordbruket, kommunale avløpssystemer og spredt bebyggelse. At det kommer for mye plantenæringstoffer ut i vassdraget forårsaker for stor algevekst på elvebunnenfor og det medfører gjengroing av selve vannstrengen. I tillegg medfører jorderosjonen at vannet er grumsete og har en brun missfarging, særlig ved høy vannføring. Utslipp av bakterier – spesielt fra avløpsanleggene - medfører at Nitelva på flere strekninger har en dårlig hygienisk badevannskvalitet.

Vannkvaliteten i Nitelva er definert som god i øvre deler av elva, men blir dårligere nedover i vassdraget. Vannkvaliteten er blant annet påvirket av kommunaltekniske installasjoner som utett ledningsnett, overløp fra pumpestasjoner, overløp og restutslipp fra renseanlegg og utslipp fra spredt bebyggelse, samt avrenning fra landbruket.

I følge EU's vannrammedirektiv skal Nitelva ha god økologisk og kjemisk status innen 2021. Nittedal arbeider med å bedre vannkvaliteten i samarbeid med våre nabokommuner i vannområde Leira - Nitelva. For å bedre vannvaliteten har kommunens startet arbeidet med å realisere ny avløpsløsning for kommunens innbyggere. Dagens løsning med 3 renseanlegg langs Nitelva skal fases ut og erstattes med avløpsledning til NRA sitt anlegg i Skedsmo. Dette arbeidet krever store ressurser både i planlegging og i gjennomføring. Kostnadene vil gjenspeiles i de kommunale avløpsgebyrene. I tillegg skjer det et kontinuerlig arbeid med rehabilitering av ledningsnett og pålegg om oppgradering av spredt avløp. 

For å redusere avrenning fra landbruk er tilskuddsordningene gjennom «Regionalt miljøprogram» til bl.a. redusert jordarbeiding og grasdekte vegetasjonssoner, «Spesielle miljøtiltak i landbruket» til bl.a. å anlegge fangdammer og utbedre hydrotekniske anlegg og tilskudd til drenering for å hindre overflatevann og erosjon viktige. Holdningsskapende arbeid gjennom gratis miljøråd til gårdbrukere er også viktig for å redusere avrenning fra landbruket.

Vannområdet Leira-Nitelva

Sist endret 16.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering