Friluftsliv

Nittedal har rike muligheter for friluftsliv. Kommunen er omgitt av Nordmarka, Romeriksåsen, Lillomarka og Gjelleråsmarka.

Badeplasser

Bålbrenning

Det er forbudt å gjøre opp turbål/ild i eller i nærheten skogsmark uten tillatelse fra kommunen i perioden 15. april til 15. september. Bestemmelsen er regulert i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. Forskriften fastsetter også et forbud mot å gjøre opp ild eller behandle ting utendørs på en slik måte at det representerer brannfare.

Nittedal kommune har i tillegg vedtatt en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av utendørs brenning og brenning av avfall i småovner. Dette vil igjen medføre bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Lokal forskrift om brenning

Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av hundelovens kapittel 2. Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter. 

Tidligere varte båndtvangen i Nittedal frem til 1. november. Denne bestemmelsen ble opprettet av hensyn til beitende husdyr med hjemmel i bufeloven. Bestemmelsen ble imidlertid opphevet når den nye hundeloven trådte i kraft, på grunn av at det i dag er svært lite husdyr på beite i kommunen.

Hundeloven

Ekstraordinær båndtvang

Båndtvangstiden kan utvides under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, f.eks. når det har vært mye snø over en lengre periode og viltet får problemer med å ta seg frem og finne mat.

I Nittedal er myndigheten til å fastsette lokale bestemmelser av hensyn til å beskytte viltet, delegert til viltnemnda. Kommunen har pr mars 2016 ingen slike gjeldene lokale forskrift utover hundelovens bestemmelser.
 

Dressurområde for hund

På grunn av restriksjoner kan det være vanskelig å få dressert hunder på en tilfredsstillende måte. Det er derfor åpnet opp for at kommunene kan opprette egne dressurområder for hunder med hjemmel i hundelovens bestemmelser.

Kommunestyret vedtok 29.03.16 å opprette dressurområde for hund på Nesgutu gård. Bakgrunnen for vedtaket er en søknad fra Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening. På dette området kan hunder slippes løs for trening og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. Området er på ca 63 daa og er inngjerdet og ligger langs Årosveien. De nøyaktige grensene for området fremgår av forskriften.

Dressurområde har en varighet frem til og med 30.06.20, og kan brukes alle dager mellom kl. 07.00 og 22.00. All bruk av området skal skje i tråd med vedtatt reglement. Parkering skal skje på anvist plass på tunet.

For mer informasjon kontakt Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening på www.nittedal-hakadal-jff.no

Lokal forskrift for dressurområde for hund (PDF, 791 kB)


Kartlegging og verdsetting av viktige frluftslivsområder

For at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers, er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter. Nittedal har i 2016 startet opp arbeidet med å kartlegge og verdsette viktige friluftlivsarealer i kommunen.  Prosjektet er en del av en nasjonal satsing og skjer i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Prosjektet planlegges ferdigstilt tidlig 2018.

 

Motorferdsel i utmark

Etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juli 1977 er motorisert ferdsel i utgangspunktet forbudt.
Dersom du har berettiget behov for dispensasjon fra forbudet må kommunen sendes søknad om tillatelse. Det kan innvilges tillatelser for bl.a. følgende formål:
- Transport av ved
- Transport av funksjonshemmede
- Ervervsmessig kjøring
- Transport av bagasje og utstyr til hytter mer enn 2,5 km fra brøytet vei
- Kjøring i utmarksnæring samt for andre særlige formål
 

Søknad om tillatelse

Ut fra lovens intensjon og begrensning av motorisert ferdsel i utmark, vil alle søknader gis en restriktiv behandling. Lensmannen utfører kontrollvirksomhet i samarbeid med kommune og grunneier. I alle tilfeller gjelder krav om grunneiers tillatelse.


Motorferdselsloven

Jakt og fiske

Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening gjennomfører jegerprøven, administrerer jakten i kommuneskogene, driver med fiskekultivering, har oversikt over hvor det selges fiskekort, m.m. Foreningen kan kontaktes for mer informasjon.

Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening

Sist endret 03.05.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering