Egenerklæring om konsesjonsfrihet

18.april 2017 ble det innførert elektronisk tinglysing av rettigheter i fast eiendom og boretter. I den forbindelse ble rutinene for egenerklæring om konsesjonsfrihet og konsesjon endret. Kjøper må fortsatt sende skjema til kommunen, men det er kommunen som registrerer konsesjonsforholdet i matrikkelen. Kommunen underretter innsender om forholdet umiddelbart etter at registrering er fullført, som deretter kan sende inn skjøte elektronisk til tinglysingen.

Det finnes fortsatt tilfeller hvor tinglysingen må motta originale egenerklæringer om konsesjonsfrihet som tidligere:

  • Egenerklæringsskjema som gjelder arealoverføring som ikke faller inn under forskrift om konsesjonsfrihet § 1 bokstav g.
  • Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som er fylt ut og gjelder forhold der egenerklæringsskjema ikke kan registreres i matrikkelen.
  • Dersom det er fylt ut et egenerklæringsskjema for erverv av en rettighet som ikke er matrikulert, må denne sendes inn til tinglysing av innsenderen som før. Eksempelvis dersom det er fylt ut et egenerklæringsskjema vedrørende erverv av en særskilt, men ikke matrikulert rett til fast eiendom. I disse tilfellene er det ikke krav om egenerklæringsskjema, og skjemaet passer ikke nødvendigvis godt på forholdet. Tinglysingen har imidlertid opplevd å motta slike skjema som dokumentasjon på at rettigheter kan erverves konsesjonsfritt. Dersom denne løsningen velges, må tinglysingen motta det i original.

Det som for øvrig må sendes inn skriftlig til tinglysingen er:

  • Erklæring fra kommunen om at ervervet er konsesjonsfritt etter forskrift om konsesjonsfrihet § 1 bokstav g) – o)

Skjema

Skjema for egenerklæring finnes på landbruksdirektoratet sin hjemmeside. Det er skjemaet SLF-360 som skal brukes i Nittedal.

Link til skjema: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema/_attachment/12483?_ts=15e4cfde7f0&download=true

Link til landbruksdirektoratet (skjemaside): https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema

 

Når er egenerklæring ikke nødvendig

Etter forskrift om konsesjonsfrihet § 1 (a-o) er det for noen konsesjonsfrie erverv ikke nødvendig å bruke egenerklæring. Tinglysingen kan kontrollere vilkårene for konsesjonsfrihet etter bokstav a) – f) på egen hånd, uten ekstra dokumentasjon.

  1. eiendomsleilighet (selveierleilighet) med tilhørende andel i fellesareal mv. eller eierseksjon
  2. aksjeleilighet (aksje i bolighus med tilknyttet leierett)
  3. obligasjonsleilighet (pantobligasjon eller andel av pantobligasjon i bolighus med tilknyttet leierett)
  4. andel i boligbyggelag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)
  5. andel i borettslag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)
  6. borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag


Mer info

Les mer om egenerklæring på Kartverket sin hjemmeside.

https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/Rundskriv-for-Tinglysingen/15-Konsesjon/151-Egenerklaring-om-konsesjonsfrihet/

 

Konsesjon

Er det snakk om en konsesjonspliktig eiendom, kontakt regionkontoret for landbruk. Det er regionkontoret som behandler konsesjonssøknader i Nittedal.

 

Sist endret 10.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering