Veiledning til søker/rekvirent - Opprettelse av ny grunneiendom (matrikkelenhet) med oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom etter plan- og bygningslovens (PBL) § 20.1, 1. ledd, bokstav m. En fradeling må være i henhold til gjeldende arealplan (PBL § 26-1). Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse og ha tilfredsstillende uteareal. Dette gjelder både for ny eiendom og for avgivereiendommen.

HVA ER OPPRETTELSE AV EN NY GRUNNEIENDOM

Plan- og bygningsloven § 20-1 m.

Matrikkelloven § 33, 34,35 og matrikkelforskriften § 27.

Ved opprettelse av ny grunneiendom (matrikkelenhet), opprettes det en egen eiendom med eget gårdsnummer/bruksnummer som kan selges og/eller beheftes (pantsettes).

En tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom innebærer også en prinsippgodkjenning for bygging. Derfor er formkravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen mye likt som for byggesøknader. Det må under søknadsbehandlingen tas endelig stilling til omsøkt arealbruk og avklare om tomta kan bebygges. Ved f.eks. søknad om fradeling av en ekstra boligtomt i hagen, må det samtidig tas stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

Opprettelse av grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m. Gjelder fradelingen fra landbruksareal, skal saken også behandles etter Jordloven § 12 i tillegg til PBL. Det er kommunens planavdeling som behandler søknader etter PBL, mens regionskontoret for landbruk behandler etter jordloven. Til sist er det geodataavdelingen som utfører oppmålingsforretning etter matrikkeloven.

HVEM KAN SØKE

Matrikkelloven § 9.

 • En delingssøknad kan kun fremmes av eiendommens eier(e). Med dette menes den (eller de) som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.
 • Dersom hjemmelshaver er død, må det tinglyses en hjemmelserklæring samt skifte- eller en uskifteattest. Se veiledning på kartverkets sider.
 • Gjelder det festetomt, må både hjemmelshaver og fester undertegne.
 • Ved fradeling fra sameie, må samtlige hjemmelshavere undertegne.
 • Advokater kan undertegne søknad uten fullmakt.
 • Når et firma er hjemmelshaver, må signatur være i henhold til firmaattesten. Firmaattesten (ikke eldre enn ½ år) må vedlegges søknaden.

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges original skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE

 • Skjema (kommunen har utarbeidet eget skjema som skal brukes) med evt. tilleggsopplysninger.
 • Nabovarsel: Det stilles krav om varsling av naboer og gjenboere. Som nabo regnes også den som har kun har ett felles grensepunkt. Gjenboer er den som bor på motsatt side av gate/vei. Det er søkers ansvar å besørge nabovarslingen. Eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt. I tillegg til naboer og gjenboere, bør det også sendes varsel til andre med særskilt interesse i bruken av det aktuelle arealet. Som eksempel her kan nevnes eventuelle bruksrettshavere. Mer om nabovarsling
 • Situasjonskart:
  • Nye tomtegrenser skal markeres og målsettes på situajsonkartet.
  • Avkjørsel, adkomst, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer skal også tegnes inn.
 • Dispensasjonssøknad og søknad om mindre endring av reguleringsplan hvis dette er aktuelt:
  • En tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt som er angitt i PBL kapittel 28. Her stilles m.a. krav til avkjørsel; tilknytning av vann- og avløp; byggegrunn; miljøforhold; og de ubebygde deler av tomta. I tillegg må det påses at delingen ikke skaper forhold som kommer i strid med byggesaksbestemmelsene; vedtatte arealplaner; eller lokale vedtekter. Hvis søknaden ikke oppfyller disse bestemmelser, er en deletillatelse betinget av en dispensasjon, jfr. PBL § 19-2. Det følger av § 19-2 at det bare kan dispenseres dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å grunngi dispensasjonssøknaden.
  • Hvis planen kan virke urimelig, kan det søkes om mindre endring av reguleringsplanen i delingssøknaden, i stedet for å søke om dispensasjon.

Alle relevante opplysninger må komme fram av søknaden. Søknaden skal underskrives av samtlige hjemmelshavere.

Søknaden sendes:

Nittedal kommune
Postboks 63
1483 Hagan

Søknadsskjema i PDF (PDF, 93 kB) Søknadsskjema i word (DOCX, 48 kB)

SAKSGANG

Behandling etter PBL

Når søknaden er registrert hos kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, blir saken sendt i retur eller vi tar kontakt. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Mest vanlig her vil være vegloven og forurensningsloven. Men også jordloven, jernbaneloven, kulturminneloven m.fl. kan være aktuelle. Kommunen skal ved behandling av delingssøknaden påse at ikke delingen strider mot lover, bestemmelser og arealplaner (reguleringsplan, kommuneplan og lignende) for det aktuelle området.

Ved spesielle forhold vil kommunen kunne be om ytterligere dokumentasjon bl.a. om grunn eller miljøforhold.

Når delingstillatelse blir gitt og evt. alle vilkår (eks. erklæringer) for delingen er oppfylt, også betalt faktura, overføres saken til geodataavdelingen som vil avholde oppmålingsforretning.

Behandling etter matrikkelloven

En oppmålingsforretning etter matrikkelloven §§ 33-34 går ut på å klargjøre og beskrive en eiendom eller festetomt sine grenser og rettigheter i tråd med partenes påstander og fremlagte dokumenter. I forretning som gjelder oppretting av ny matrikkelenhet eller arealoverføring, skal de nye grensene merkes i marka i samsvar med kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven. Forretningen bestyres av kommunen som skriftlig varsler hjemmelshaver og eiere til tilstøtende eiendommer minst 2 uker før forretningen avholdes. Før og etter forretningen vil landmåleren foreta oppmåling på tomta/grensene.

Under oppmålingsforretningen føres det en protokoll der det fremgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuell andre forhold som kom opp under forretningen. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt. Denne skal tas med til oppmålingsforretningen.

Etter oppmålingsforretningen føres opplysningene inn i matrikkelen og saken oversendes til tinglysing.
En oppmålingsforretning er avsluttet når rekvirent og berørte parter får tilsendt matrikkelbrev og deler av protokollen.

SAKSBEHANDLINGSTID

Kommunen har en lovpålagt behandlingsfrist for delingsvedtak på 12 uker. Fristen gjelder komplette søknader. I tillegg kommer behandlingstid etter matrikkelloven. Her er behandlingstiden 16 uker fra faktura er betalt og vilkår satt i vedtaket er oppfylt, men tiden mellom 1/11 og 30/4 gjelder ikke på grunn av kommunens vinterforskrift. Tid til tinglysing og innhenting av ufullstendige opplysninger fra rekvirent vil forlenge fristen. Ved utsatt oppmålingsforretning gjelder et tillegg på 2 år fra tinglysning for å sluttføre forretningen.

PRISER

Gebyrregulativet kapittel 3 og kapittel 7.

Evt. tillegg for dispensasjon, kapittel 12 og endring av reguleringsplan, kapittel 2.5.

Faktura for kommunens behandling etter PBL og gebyr for oppmålingsforretning, samt tinglysingsgebyr blir utsendt sammen med kommunens vedtak etter PBL.
Faktura sendes søker om ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta fakturaen.

Hva koster tekniske tjenester

KLAGEADGANG

Matrikkelloven § 46 og forvaltningsloven kapittel IV til VI.

Vedtaket kan påklages av berørte parter (søker og naboer). Det er tre ukers klagefrist etter at vedtaket er gjort kjent.

LOVVERK

 • Matrikkelloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Jordloven

 

Sist endret 28.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering