Ressursteam for førskolebarn

Ressursteam for førskolebarn består av spsialpedagoger som arbeider direkte med barn i alderen 0-6 år, som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven, og av pedagog som veileder barnehagene i arbeid med barn med minoritetspråklig bakgrunn.

Hva har teamet ansvar for?

  • Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske tilbudet. Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak i henhold til barnehageloven § 19 a, samt kartlegging og observasjon.
  • Utarbeidelse av barnets IOP og halvårsrapport/årsrapport. IOP beskriver mål og tiltak for barnet i en tidsavgrenset periode og evalueres normalt 2 ganger hvert år.
  • Veiledning av personalet i barnehagen.
  • Foreldrerådgivning.

Spesialpedagogene deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Arbeidsoppgavene til spesialpedagogisk team utføres i nært samarbeid med de som er barnet nærmest og kjenner barnet best; mor, far, barnehagepersonell. Samarbeidet skal sikre at barnet i størst mulig grad får tilpasset hjelp og et helhetlig tilbud. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir sett, forstått, ivaretatt og anerkjent i hverdagen.

Pedagog for minoritetspråklige førskolebarn veileder barnehagene i arbeid med barn med minoritetspråklig bakgrunn. Se egen nettside Språk i barnehagene.

Ressursteam for føskolebarn er opptatt av helheten – å synliggjøre de ressurser som er i og rundt barnet er nødvendig for å oppnå felles mål, god livskvalitet og mestring.

Sist endret 24.09.2018
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering