Tiltak

Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige. Det er et mål for barnevernet at barn, unge og deres familier skal få hjelp som virker. Man tilstereber å treffe rett tiltak til rett tid.

Hjelpetiltak i hjemmet

Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak når det på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner er hensikts-messig. Tiltak kan eksempelvis være:
  • Råd/ veiledning
  • Ansvarsgruppe
  • Besøkshjem
  • Tiltak som stimulerer barnets fritidsaktiviteter
  • Familieråd
  • Tiltak som gir barnet anledning til å bo utenfor hjemmet

Omsorgstiltak

Barneverntjenesten kan overta omsorgen og/ eller plassere barn utenfor hjemmet når det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen og hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig.

Fosterhjem

Fosterhjem er private hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet.

Barnevernet har ansvar for at det blir ført tilsyn med barn som er fosterhjemsplassert bosatt i Nittedal kommune fra plassseringstidspunktet og fram til barnet fyller 18 år.

Institusjoner                                                                                                                                                Bufetat har ansvaret for å framskaffe egnet institusjonsplass, samt for etablering og drift av institusjoner. Barnevernet har ansvar for plassering og oppfølging av plasserte barn og unge.

Bufetat.no

Ettervern

Tiltak kan treffes også overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet barnevernloven, inntil barnet fyller 23 år.

Sist endret 12.08.2016
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering