Logoped

Nittedal kommune har ikke egen logoped. Barn/unge og voksne som trenger logopedisk behandling må derfor søke om å få sitt behandlingstilbud dekket av Helse- og økonomiforvaltningen i NAV (HELFO). Du finner prosedyrer for henvisning til logoped her.

Logoped for barn

Foresatte må selv kontakte barnets fastlege for å få henvisning til logoped. Nedenfor finner du et brev som vi anbefaler deg å ta med til fastlegen når du ber om en henvisning til logoped, samt prosedyren for henvisning til logoped.

Henvisning til logoped i Nittedal kommune

1.    Ved behov kun for logopedbehandling trenger man ingen formell henvisning til PPT først.

2.    Foresatte går til fastlegen og får en viderehenvisning til øre-, nese-, halsspesialist.

3.    Spesialisten uttaler seg om det foreligger organiske vansker til grunn for artikulasjonsvanskene, d.v.s. sykdom, skade eller lyte (for eksempel organiske forhold ved taleapparatet som fører til artikulasjonsvansker, knuter på stemmebånd, nedsatt hørsel, psykisk utviklinghemming.)

4.    Uttalelsene (henvisning til spesialist fra fastlegen og uttalelsen fra spesialisten) sendes samlet til PPT.

5.    PPT sender de to dokumentene til HELFO (helse- og økonomiforvaltningen hos NAV) sammen med en uttalelse fra oss.

6.    HELFO fatter vedtak (som regel 25 timer) og foresatte står fritt til å velge logoped.

7.    Behandliing av barn under 18 år skal godkjennes av Helfo før behandlingen starter.

Dersom man får avslag på vedtak om logopedbehandling fra HELFO (altså, dersom behovet for logopedbehandling ikke skyldes sykdom, skade eller lyte), dekker Nittedal kommune kostnad til logopedbehandling for barn og unge. Foresatte som søker om vedtak fra HELFO får et eget informasjonsbrev fra PPT vedrørende dette.


Barn som strever med enkeltlyder, opp til 2.-3.-klasse:
Det er klart innen normalvariasjonen at barn ikke har alle språklydene på plass, og fortsatt kan ha en umoden uttale. Tannfelling og finmotorisk modning er blant årsakene til dette.

R-lyden etableres rundt 6 års alder, hos mange senere.

Med mindre det er sammensatte vansker eller særskilte årsaker til at barn ikke følger forventet taleutvikling, er det ikke anbefalt å trene spesielt på enkeltlyder/lydkombinasjoner. En normal modningsprosess skal få gå i eget tempo.

PPT anbefaler en grundig undersøkelse av barnets hørsel, samt at barnet skal ha vært igjennom lyd- og bokstavinnlæring på skolen før det vurderes å henvise til logoped ved vansker kun i forhold til plassering/uttale av enkeltlyder.

Generelt vil munnmotoriske utfordringer som grimaser, mimikk, såpebobleblåsing, tygging av hard mat (rotfrukt, knekkebrød) være aktiviteter som stimulerer og bevisstgjør taleapparatets muligheter og begrensninger. Dette er bevegelse som er nyttig for alle og som bidrar til daglig trening av taleapparatet. Den viktigste treningen skjer imidlertid ved at språket utvikles daglig gjennom snakking, sang og stemmebruk i lek, så det er viktig å invitere til kommunikasjon, oppmuntre til samtale og verdsette det uttrykket barnet har. Vel så viktig er det å ha fokus på at barnet har begreper og forstår innholdet i dem.

Vi anbefaler å følge med i den språklige utviklingen. Barnehagene er gode på kartlegging av barns språklige utvikling, og vi anbefaler at dette gjøres som grunnlag for en eventuell senere drøfting med PPT. 

Dersom barnet ikke følger sin egen utviklingskurve slik det forventes, må det vurderes på nytt om det skal henvises til PPT. Barnehage/skole har også anledning til å drøfte bekymring rundt barns utvikling i "Åpen tid" med PPT.

Logoped for voksne

Saksgang for henvisning av voksne til logoped:

1.    Pasienten tar kontakt med sin fastlege, som begrunner behovet for logopedbehandling og sender legehenvisningen til Enhet for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Nittedal kommune.

2.    PPT skriver et følgebrev og sender dette, sammen med legens henvisning, til HELFO.

3.    Pasient mottar vedtak fra HELFO (f.eks. på 25 timer) og behandling kan begynne.

Ved logopedrapport/henvisning fra logoped ved sykehus, må pasienten i tillegg skaffe henvisning til logoped fra fastlegen sin/lege på sykehuset.NAV krever legehenvisning.

NAV krever også nevrologisk rapport, hvis det finnes.

Pasienter kan selv velge hvilken logoped de ønsker å bruke når de mottar vedtaket fra NAV.

Sist endret 06.06.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

 
Login for redigering