Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp.  

Tror du et barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp?

Dersom barnehagens ansatte blir bekymret med tanke på et barns utvikling, tas bekymringen umiddelbart opp med foresatte. Barnehagen og foreldrene blir enige om hvordan man kan kartlegge barnets utfordringer.

Før henvisning til PPT

 • Kartlegging gjennomføres.
 • Møte med foreldre med avtale om tiltak.
 • Systematisk gjennomføring av tiltakene.
 • Foresatte og barnehagene evaluerer tiltakene.
 • Ved behov gir foresatte samtykke til henvisning til PPT.
 • Barnet henvises til PPT.

Når barnet er henvist PPT

 1. PPTs utredningsrapport skal inneholde en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp (Opplæringsloven § 5.4). 
 2. Spesialpedagogisk hjelp er et frivillig tilbud, og foresatte må derfor samtykke til at spesialpedagogisk hjelp igangsettes.
 3. Enhetsleder for barnehager og forebyggende tjenester fatter vedtak på grunnlag av uttalelse fra PPT og samtykke fra foresatte. Varighet 1 – 3 år (Opplæringsloven § 5.7). 
 4. Spesialpedagog utarbeider individuell opplæringsplan i henhold til vedtak. Den spesialpedagogiske hjelpen iverksettes fra vedtaksdato (Forvaltningsloven).
 5. Årsrapport, med vurdering av resultat og omfang, utarbeides en gang i året (Opplæringsloven § 5.5).  

Årshjul for barn med rett på spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagog foretar kartlegging på aktuelle områder og redegjør for resultatene og omfanget i årsrapporten. Spesialpedagog utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) for kommende halvår. Det legges stor vekt på innspill fra foresatte.

Ovenstående gjentas til vedtaksperioden er utløpt. Dersom det fortsatt er behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen vil PPT utarbeide ny sakkyndig uttalelse (Opplæringsloven § 5.3). Foresatte må samtykke til spesialpedagogisk hjelp.  

Avvikling/endring av spesialpedagogisk hjelp

Dersom barnets utvikling tilsier at barnet ikke lenger har behov for spesialpedagogisk hjelp, dokumenteres dette i en halvårs-/årsrapport. Rapporten skal da gjøre rede for at barnet ikke lenger har behov for tiltak som avviker radikalt fra det ordinære barnehagetilbudet, og at barnets behov derfor kan ivaretas ved hjelp av dette.  

Saksgang i henhold til Opplæringsloven og Forvaltningsloven blir da:  

 1. Foresatte varsles om barnets endrede behov i halvårs-/årsrapporten.
 2. PP-tjenesten gjør en ny sakkyndig vurdering av barnets rettighet.
 3. Enhetsleder fatter nytt vedtak i henhold til sakkyndig uttalelse fra PPT, og foresatte opplyses om klageadgang.
 4. Dersom barnet har behov for en økning eller reduksjon av omfanget av spesialpedagogisk hjelp, følges samme prosedyre.

Overgang barnehage/skole

Les om Nittedal kommunes kvalitetssystem vedrørende overgang barnehage/skole: overgang barnehage/skole.  

Sist endret 17.01.2018
Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Barn med spesille utfordringer, eller elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av undervisningen, kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning, kan ha rett til spesialundervisning.

Voksne med behov for opplæring på grunnskolens område kan ha rett til spesialundervisning.

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering