Arealoverføring

En grense mellom to eiendommer kan justeres ved grensejustering eller arealoverføring, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom. Når arealet som skal overføres mellom to naboeiendommer er for stort til at det kan grensejusteres, kan det overføres med arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15.

Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum.

Ved arealoverføring må samme tillatelser foreligge som ved deling av eiendom. Det vil si at søknaden må behandles etter plan- og bygningsloven (PBL) med de krav loven setter. Søknad etter PBL behandles av planavdelingen. Når vedtak foreligger, overføres saken til geodataavdelingen til videre oppfølging i henhold til matrikkelloven.

Følgende må legges ved søknad om arealoverføring, i tillegg til det som kreves ved deling av eiendom:

  • "Erklæring om arealoverføring"
  • Erklæring fra pantehaver om pantefrafall på den avgivende eiendommen hvis det er pant.
  • Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.
  • Konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet eller dokumentasjon på at det ikke er nødvendig med egenerklæring om konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven.

Her finner du mer utfyllende veiledning:

Veiledning om arealoverføring


I stedet for arealoverføring, kan det søkes om fradeling av tilleggsareal. Da gjelder samme saksgang som for oppretting av ny grunneiendom. Da må eiendommen skjøtes over fra selger til kjøper og sammensslås med kjøpers eiendom i etterkant.

Les mer om oppretting av grunneiendom her

Les mer om sammenslåing

Skjema

Søknadsskjema i PDF (PDF, 93 kB) Søknadsskjema i word (DOCX, 48 kB)

Skjema "Erklæring om arealoverføring"

Nabovarselskjema

Veiledning

Nabovarsling

Les mer på kartverkets hjemmeside

Saksbehandlingstid

Kommunen har en lovpålagt behandlingsfrist for saker etter PBL på 12 uker. Fristen gjelder komplette søknader. I tillegg kommer behandlingstid etter matrikkelloven. Her er behandlingstiden 16 uker fra faktura er betalt og vilkår satt i vedtaket er oppfylt, men tiden mellom 1/11 og 30/4 gjelder ikke på grunn av kommunens vinterforskrift. Tid til tinglysing og innhenting av ufullstendige opplysninger fra rekvirent vil forlenge fristen.

Priser

Gebyrregulativet kapittel 3 og kapittel 7.

Evt. tillegg for dispensasjon, kapittel 12 og endring av reguleringsplan, kapittel 2.4.

Hva koster tekniske tjenester

Sist endret 10.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering