Eiendomsskatt

Nittedal kommunestyre vedtok å videreføre eiendomsskatt i 2018 for å bevare og utvikle velferdsnivået i Nittedal. Eiendomsskattesatsen er i 2018 på 2,5 promille.


Nygård barnehage - Klikk for stort bilde

Hvorfor eiendomsskatt?

  • Vi blir stadig flere i Nittedal. Det medfører at vi i løpet av tiåret som ligger foran oss, trenger plass til 900 flere barne- og ungdomsskoleelever, 300 nye barnehageplasser i Hakadal og Rotnesområdet, får en dobling av antall eldre over 80 år – og mye mer som framkommer av kommuneplanen.

  • Opprettholde et bra nivå på tjenestene. De lovpålagte tilbudene vil dessuten alltid bli prioritert, og eiendomsskatt kan derfor bidra til å unngå nedskjæringer på andre tjenester som også er viktige for befolkningen. Eksempler kan være forebyggende arbeid, støtte til idretts-, kultur- og organisasjonsliv, gratis halleie – og kvalitet i tjenestene til eldrebefolkningen utover minimumskravene i lovverket. 

  • Effektivisering alene er ikke nok. De siste årene har det vært gjort betydelig effektivisering av kommunen, og dette jobber vi kontinuerlig med. Ifølge NHOs kommunebarometer er vi blant de 10 prosent mest kostnadseffektive kommunene i landet – til tross for at kommunene generelt også har effektivisert seg. Det er ikke realistisk å redusere kostnadene så mye som  nødvendig for å håndtere framtidige investeringer; ikke minst innenfor skole, barnehage og eldreomsorg.

Fastsettelse av din skatt

Skattetakstbrev for 2018 er nå sendt ut. Her får du opplysninger om eiendomsskattetakst, antall bunnfradrag og hva du skal betale.

Skatten blir for de fleste boligeierne beregnet ut fra ligningsverdien på bakgrunn av skattemeldingen, og kommunen får normalt sett disse opplysningene automatisk fra Skatteetaten. Disse opplysningene mangler for noen få boligeiendommer, de har blitt takstert av Nittedal kommune.

Nærings-/landbruks-/fritidseiendom samt verk og bruk er taksert etter egne retningslinjer av kommunen.

Retningslinjer (PDF, 2 MB)

Takstbrev i digital postkasse

Vi sender ut takstbrev for eiendomsskatt via SvarUt til din digitale postkasse. Dersom det ikke er mulig å sende til Digipost eller e-Boks, blir brevet sendt til Altinn. Hvis brevet ikke leses innen tidsfristen i Altinn, eller ikke kan leses i Altinn, sendes det som brev.

Offentliggjøring av takster og skattebeløp

Eiendomsskatteliste ligger ute til offentlig ettersyn på rådhuset til og med 12. april.

Betaling

Du får papirfaktura/eFaktura/avtalegiro to ganger per år, med forfall 1. juni og 1. desember.

Fakturaen må betales selv om du klager på eiendomsskatten. Fører klagen til nedsettelse av taksten, vil vi betale tilbake differansen pluss renter.

Fritak og reduksjon

  • Bunnfradrag. Det gis 1 200 000 kr i bunnfradrag per godkjente boenhet.
  • Ikke leietakere. Kun boligeiere får eiendomsskatt, ikke leietakere. 

Særlige grunner for reduksjon eller fritak

Du kan ha rett til å få redusert eller ettergitt hele eller deler av eiendomsskatten dersom det foreligger særlige grunner for dette. Eksempler på grunner er varig eller akutt vanskelig økonomisk situasjon, brann, sykdom eller lignende. Det må søkes særskilt om dette hvert år. Ta kontakt med eiendomsskattekonsulenten for mer informasjon.

Klage

Eiendomsskattetaksten skal ikke være høyere enn markedsverdi i 2016 slik den er dokumentert ved salg eller takst/verdivurdering fra megler. Takster basert på formuegrunnlag fra Skatteetaten blir reguleret årlig.

Hvordan klager jeg når taksten er basert på ligningsverdien?

Du har seks ukers klagefrist fra kommunen legger ut eiendomsskattetakstene til offentlig ettersyn. Les mer om hvordan du klager til skatteetaten her. Husk å merke klagen med "Eiendomsskatt i Nittedal kommune".

Klagefristen i 2018 er 12.april.

Får du mehold i klagen din, får kommunen automatisk beskjed om dette. Det du har betalt for mye blir tilbakebetalt med renter.

Hvordan klager jeg når eiendommen er taksert av Nittedal kommune?

Har du fått eiendommen din taksert av oss, kan du klage til Nittedal kommune v/eiendomsskattekonsulenten. For mer informasjon om klagegrunner og dokumentasjonskrav, se retningslinjedokumentet lenger opp på denne siden. 

Spørsmål og hjelp

Ta kontakt med eiendomsskattekonsulenten i Nittedal kommune via eiendomsskatt@nittedal.kommune.no eller 67 05 91 74.

Dette går eiendomsskatten til

Inntektene fra eiendomsskatten blir forbeholdt formålene nevnt øverst på denne siden, og det blir framlagt jevnlige rapporter om bruken. Følg med her på nettsidene.

Sist endret 01.03.2018
Fant du det du lette etter?

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

x
Vil jeg få tilsendt faktura for eiendomsskatt?
Ja. Eiendomsskatten faktureres to ganger per år, med forfallsdato 1. juni og 1. desember. Vi anbefaler at du bestiller eFaktura eller avtalegiro i banken din. Faktura produseres en måneds tid før forfall, og det er den som står registrert i våre register på faktureringstidspunktet som får fakturaen. Ved hjemmelsoverganger ber vi om at fakturaen videresendes til den som skal betale, slik at vi unngår at ubetalt faktura går til purring.
Jeg har to boenheter i boligen min, men har kun fått ett bunnfradrag. Hvorfor?
Antall boenheter er registrert i Matrikkelen etter tidligere byggetillatelser. Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister, som inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Mener du at boligen din har flere boenheter enn det som er registrert i Matrikkelen, må du kontakte byggesaksavdelingen. Bestill time på telefon 67 05 90 00 for veiledning (velg sentralbord) eller sen inn anmodning om forhåndskonferanse på www.nittedal.kommune.no (velg tjenester, deretter byggesak). Bruksendring av hele eller deler at hovedplan, kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig etter PBL § 20-1. Etablering av ny boenhet må du søke om ved hjelp av fagfolk. Den nye boenheten skal oppfylle kravene i teknisk forskrift, i prosjektering og kontroll skal det legges vekt på blant annet uteoppholdsareal (MUA), krav til parkering, tiltak mot radon, brannprosjektering/rømning.
Jeg har fått eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag. Hvordan er taksten beregnet?
På selvangivelsen finner du ligningsverdien på boligen din. Den er basert på et P-romsareal, byggeår og om boligen din ligger i tettbebygd eller spredtbebygd strøk. P-rom er alle rom i huset som er ment for varig opphold. Sjekk gjerne skatteetaten sine hjemmesider dersom du lurer mer på dette. P-romsarealet ganges deretter med en kvadratmeterpris som er hentet fra Statistisk sentralbyrå; altså areal ganger kvadratmeterprisen. Ligningsverdien på selvangivelsen din er 25 % av antatt markedsverdi. Regnestykket ser slik ut: Ligningsverdi x 4 = Formuesgrunnlag Dette formuesgrunnlaget er den verdien kommunen har fått fra Skatteetaten. For 2015 har Skatteetaten vedtatt at kommunene skal gange formuesgrunnlaget med en reduksjonsfaktor på 0,8. Formuesgrunnlag x 0,8 = Eiendomsskattegrunnlag Dette betyr i praksis at du betaler eiendomsskatt av 80 % av det som er antatt markedsverdi på boligen din. Bunnfradraget på 1 million gis for hver godkjente boenhet. At den er godkjent betyr at det er søkt om og innvilget i byggesak. Dersom ligningsverdien er mer enn 30 % av markedsverdien, dokumentert ved verdivurdering, takst eller lignende, så kan du ha krav på å få satt ned ligningsverdien på eiendommen din. Da må du kontakte Skatteetaten. Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no. Skriv gjerne eiendomsskatt i søkefeltet for å finne lettere frem.
Hvorfor har jeg ikke fått fritak når huset er nybygd?

Kommunestyret bestemte i desember 2016 at fritaket for nybygde boliger ikke lenger skal gis fra og med skatteåret 2017.

Finn frem

 
Login for redigering