Vedtatt kommuneplan 2015-2027

Fargestifter.png - Klikk for stort bilde

Vedtatt kommuneplan

Nittedal kommunestyre vedtok 27. april 2015 i medhold av plan- og bygningsloven§ 11-15 kommuneplan 2015 – 2027. Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Arealdelens dokumenter som er juridisk bindende er plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og temakart for holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs veier. 

3 forslag til naturvernområder har etter at planen var på høring blitt vedtatt. De har derfor i vedtaket fått endret status fra fremtidig til gjeldende naturområde. Dette gjelder

  • Glittrelia
  • Lillomarka
  • Prekestolen

Det er utover dette foretatt noen mindre justeringer i planbestemmelsene og i samfunnsdelen.

Stadfestet kommunedelplan for Rv4 Kjul – Åneby sør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stadfestet kommunedelplanen 30. januar 2015. Bestemmelser og plankart er justert iht. KMDs vedtak og er innarbeidet i kommuneplan 2015 – 2027.

Oppheving av reguleringsplaner

Som følge av ny kommuneplan oppheves følgende reguleringsplaner:

  • PlanID 201 «Reguleringsplan over Ånebyfeltet med endring Planid 201A»
  • PlanID 317 «Industriområde Løvstad – Slora».
  • PlanID 155 «Golfbane på Skyset», del av plan regulert til golfbane

Vedtak om oppheving av reguleringsplaner er et enkeltvedtak og kan påklages etter Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningsloven § 28, innen 3 uker etter kunngjøring.

Se alle dokumenter fra politisk behandling her

 

Du kan også finne plandokumenter oppdatert etter kommunestyrets behandling enkeltvis her:

Kommuneplankart (PDF, 7 MB)

Kommuneplanbestemmelser (PDF, 414 kB)         

Kommuneplan – samfunnsdelen (PDF, 775 kB)                                                                                                    

Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)

 

Temakart Kulturmiljø og ravinelandskap (PDF, 4 MB)

Temakart Hensynssoner (PDF, 8 MB)

Temakart Kvikkleire (PDF, 2 MB)

Temakart Biologisk mangfold

Temakart Idrett og friluftsliv (PDF, 5 MB)

Temakart Jord og skogressurser

Temakart Støysoner (PDF, 4 MB)

Temakart Holdningsklasser for avkjørsler                                                                       

Temakart Byggegrenser langs veier (PDF, 3 MB)                                         

Temakart Sentralitet (PDF, 6 MB)

Publisert av Planavdelingen. Sist endret 02.01.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering