Reguleringsplaner

Her får du oversikt over vedtatte planer og planer som er under arbeid. 

Gjeldende reguleringsplaner

Alle reguleringsplanene er offentlig tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning. 

Finn reguleringsplaner i WebPlan

Finn reguleringsplaner i kart

Nittedal kommunes reguleringsplaner er nummerert slik:

  • Nr 100-199 - planer i søndre del av kommunen
  • Nr 200-299 - planer i midtre del av kommunen (inkl. Åneby)
  • Nr 300-399 - planer i nordre del av kommunen

Reguleringsplaner under arbeid:

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen. De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Finn reguleringsplaner under arbeid i kart

Sist endret 07.09.2018
reguleringsplaner

Bjertnes - områdeplan

Områdeplan Bjertnes.jpg

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny Nittedal ungdomsskole på dagens skoletomt, som en oppfølging av nylig vedtatt skolebehovsplan.

Bjørnholtlia – reguleringsplan

Bjørnholtlia, vedtak.png

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av variert boligbebyggelse.

Del av Øvre Huseby gbnr. 14/114 - detaljregulering - planID 278

Lundveien 12 plangrense.JPG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tomannsboliger.  

Detaljreguleringsplan for Berget - planID 279

279_plangrense.png

Detaljreguleringsplan for området ble vedtatt 31.08.2015. Innholdet i planen skal i hovedsak videreføres, men endres på enkelte punkt for å ivareta en trinnvis utbygging. 

Elvetangen - områdeplan - planID 345

Områdeplan Elvetangen.jpg

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny felles barnskole samt idrettshall med tribunekapasitet og svømmeanlegg.

Glittre

Planavgrensing Glittre.png

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av seniorboliger med tilknyttet tjenesteyting på nordlige del av planområdet. Området med eksisterende boligbebyggelse og barnehage ønskes omregulert til kombinert formål for bolig, tjenesteyting og barnehage. Areal vest for atkomstvei planlegges avsatt til friluftsområde med mulighet for aktivitetspark. 

Kjul handel - reguleringsplan - planID 175

Kjul handel planavgrensning.png

Det ønskes å utvikle den eldre bensinstasjonen.

Li - områdeplan - planID 179

Områdeplan Li.jpg

Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.

Nytt kryss Elvetangen - planID 346 - reguleringsplan

Utvidet planområde.png

Hensikten med planarbeidet er å regulere en trafikksikker avkjørsel til ny felles barneskole på Elvetangen.

Rotneshagen - detaljreguleringsplan - planID 266

Rotneshagen.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikten med planarbeidet er  legge til rette for ny boligbebyggelse, bestående av en blanding av leiligheter og rekkehus.

Rygga Bru - reguleringsplan

Rygga bru kart.JPG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges ny bru eller kulvert over Nitelva samt en mindre utvidelse av veien over elva.

Rådhuskvartalet - endring av områdeplan

Omregulering Rådhuskvartalet.jpg

Hensikten med endring av planen er å tilrettelegge for etablering av helsehus innenfor den sørlige delen av felt OP3 i gjeldende plan.

Svartkruttveien – reguleringsplan for nedre del

GS Svartkrutt.jpg

Planen legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei langs Svarktruttveien fra Rådhuskvartalet mot Kvernstujordet.

Sylling - endring av reguleringsplan

276_Utvidet planområde Sylling.png

Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for utfartsparkering. I dagens reguleringsplan er arealet regulert til friluftsområde.

Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

 
Login for redigering